Сподели и разпечатай

color #000000
color #000000

Правила за участие в програмата dm babybonus

1. В програмата може да участва всяко дете до навършване на неговите три години, на името на което има издадена карта dm babybonus. На името на всяко дете може да бъде издадена само една карта.

2. За получаване на карта dm babybonus е необходимо един от родителите на детето да отиде в избран от него dm филиал на територията на страната, като носи в себе си акта за раждане на детето си или копие от акта. На място в магазина родителят трябва да попълни и подпише талон за участие на детето му в промоцията dm babybonus, както и да предостави за справка на касиера акта за раждане на детето или копието от акта. С попълването на талона родителят се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, в това число дава съгласието си попълнените данни на него и на детето му да бъдат събирани, използвани и обработвани от организатора „дм България” ЕООД за целите на промоцията dm babybonus, в това число за статистически и маркетингови цели. „дм България” ЕООД се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва предоставените лични данни само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

3. Срещу попълнения и предаден талон и предоставения за справка акт за раждане на детето касиерът в магазина веднага издава на родителя карта dm babybonus, като я валидира с печат.

4. Всеки притежател на картата dm babybonus има право всеки месец да закупува на специални преференциални цени продукти, които участват в промоцията dm babybonus за съответния месец. Информация за конкретните продукти за месеца може да бъде намерена на място в магазините. За да бъдат закупени продуктите, участващи в промоцията, на преференциални цени, е необходимо при извършването на покупката на касата на магазина притежателят на картата да представи на касиера самата карта за справка.

5. Настоящите условия са публикувани на интернет-страницата на Дружеството www.dm-drogeriemarkt.bg. Същите се намират и на касите на всички дм филиали на територията на страната. „дм България” ЕООД си запазва правото да внасят промени в настоящите условия. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им на интернет-страницата www.dm-drogeriemarkt.bg. 

 

дм България ЕООД 

София, 28.10.2013г.